TOPlist

Přesné založení zdiva

TECHNICKÁ POMOC PŘI ZALOŽENÍ ZDIVA


Technická pomoc při vyrovnání základové nebo stropní desky zakládací maltou pod broušené cihly HELUZ je poskytována na objednání. Tato služba je omezena dobou pěti hodin. V ceně broušených cihel HELUZ je dodáno množství zakládací malty odpovídající tloušťce maltového lože 20 mm. Předmětem technické pomoci je výpomoc zakládacího technika při srovnávání maltového lože pod první řadu zdiva z broušených cihel. Jde o vyrovnání maltového lože na základové desce do jedné roviny tak, aby první řada cihel mohla být položena přesně vodorovně a svisle. Toto je základem pro správné provádění zdiva z broušených cihel.
Za pravoúhlé založení stavby a správné délkové rozměry stavby a světlosti odpovídá zhotovitel stavby.

Zakládací technik neprovádí samotné stahování zakládací malty, ani pokládku cihel. Technik může v případě potřeby seznámit stavebníka, či dodavatele stavby s postupy zdění, zakládání rohů, vazeb a ostění otvorů (tj. použití doplňkových cihel).
Zakládací technik je vybaven nivelačním přístrojem, stativem, nivelační latí, metrem, pásmem a dvěma vyrovnávacími sadami (slouží jako vodítko pro stahování zakládací malty)...


PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ (PŘED PŘÍJEZDEM ZAKLÁDACÍHO TECHNIKA)

 • Na základové (podkladní) desce musí být v místě pod budoucím zdivem provedená hydroizolace dle projektové dokumentace, která je natavená v pásech (bez vzduchových dutin) s přesahem min 15 cm na každou stranu od uvažované zdi. V případě použití fóliové hydroizolace z PVC je minimálně nutné: zajistit hydroizolaci i její ochrannou vrstvu proti pohybu, který je na překážku při strhávání malty stahovací latí (např. přilepením) a její vyrovnání (hydroizolace ani ochranná vrstva nesmí být zvlněná). Nejvhodnější je zhotovení betonového potěru po celé ploše základové desky.
 • Musí být vytýčeno zdivo dle projektové dokumentace včetně všech změn s vyznačení otvorů (dveře, francouzská okna, prosklené stěny atd.). Na stavbě je nutné mít projektovou dokumentaci k nahlédnutí.
 • Pokud si zhotovitel složí na základovou desku palety s materiálem, musí dbát na to, aby byly uloženy minimálně 1,5 m od místa, kde se bude provádět lože ze zakládací malty (z důvodu zajištění přístupu), dále se jednotlivé palety neskladují na sebe a uprostřed základové desky, protože je potřeba si ponechat volné místo na postavení nivelačního přístroje a zajistit volný prostor pro průchod laserového paprsku.
 • Doporučujeme překontrolovat rovinatost základové desky. Pokud je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem větší jak 20 mm, je nutné obstarat zakládací maltu navíc.

 

POŽADOVANÉ VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ

 • elektrická přípojka (220 V) + voda (nutné i pro zdění na pěnu)
 • míchačka a stavební kolečko
 • HELUZ zakládací malta nebo HELUZ TREND tepelněizolační zdící a zakládací malta (poznámka: při přípravě čerstvé malty je nutné věnovat pozornost správnému dávkování vody do suché maltové směsi)
 • 2,5 m hliníková stahovací lať
 • klasické zednické vybavení (lopata, zednická lžíce, zednická šňůra, hladítko, gumová palička, vodováha do 50 cm, košťátko, konev s kropičkou - na zakrápění maltového lože apod.)

 

POŽADOVANÁ PRACOVNÍ SÍLA

 • 1 zedník (srovnává pomocí stahovací latě zakládací maltu mezi vyrovnávací sady)
 • 2 stavební dělníci (příprava zakládací malty, převoz malty) Pokud zakládací technik po příjezdu na staveniště zjistí, že nejsou splněny výše uvedené podmínky, je oprávněn technickou pomoc při zakládání odmítnout a vyúčtovat náklady na dopravu a odpovídající počet hodin strávených na stavbě. V případě zájmu bude zákazníkovi poskytnut náhradní termín (v sezoně není výjimkou až po 30-ti dnech, neboť je o poskytování této služby velký zájem) a zákazník tím ztrácí nárok na tuto službu za paušální poplatek. Technickou výpomoc v “náhradním termínu” z důvodu nepřipravenosti, budeme účtovat vč. cestovného. Podrobnosti sdělíme po provedení kalkulace každého jednotlivého případu.

 

DALŠÍ POSTUP VÝSTAVBY

Založení první řady broušených cihel je možné provádět těmito způsoby:

Při zdění na tenkovrstvé malty:

 • Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v dostatečně vlhkém stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí být zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách je cihly vhodné vlhčit). Nutno se řídit pokyny technika. Doporučujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.
 • Doporučený způsob – Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou zakládací maltu, na kterou je před položením cihel nanesena zubovým hladítkem (výška zubu 6 mm) tenkovrstvá malta


Při zdění na PU pěnu HELUZ:

 • Broušené cihly se zakládají do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože, přičemž se musí dbát na to, aby zakládací malta nebyla přeschlá, je nutno ji udržovat v dostatečně vlhkém stavu (při vyšších teplotách nutnost kropení). Cihly musí být zbaveny prachu popř. jiných nečistot (při vyšších teplotách je cihly vhodné vlhčit). Nutno se řídit pokyny technika. Doporučujeme první den vyzdít max. 3 řady cihel.
 • b) Doporučený způsob – Broušené cihly se ukládají zpravidla na jeden den vyzrálou zakládací maltu, na kterou se před uložením cihel nanesou dvě housenky PU pěny Heluz. (Pozor: je nutné dbát na absolutní vyrovnání zakládací malty). Doporučujeme v případě zdění na PU pěnu Heluz také založení cihel do tenkovrstvé malty (místo na PU pěnu), která však není automaticky součástí dodávky materiálu na stavbu a je ji třeba dokoupit.


Poznámka ke způsobům zdění z broušených cihel:

Zdění cihel na tenkovrstvou maltu - nutno používat nanášecí válce:

 • malta pro celoplošnou tenkou spáru - tenkovrstvá malta, která pokrývá celou plochu ložné spáry (pokrývá jednotlivá žebra i dutiny cihel), se nanáší tomu určeným nanášecím válcem. Nelze ho ničím nahradit.
 • malta pro tenkou spáru - pro nanášení této tenkovrstvé malty pokrývající pouze jednotlivá žebra cihel se používá tomu odpovídající nanášecí válec. Vhodnější způsob je namáčení cihel do malty.


Je zakázáno používat malířský váleček jako náhradu za nanášecí válec.


CENA:

bez DPH: 4 000 Kč
s DPH: 4 840 Kč

OBJEDNÁVKY A DOTAZY:

Pro objednání prosím využijte objednávkový formulář.

V případě deštivé předpovědi počasí na sjednaný termín technické pomoci doporučujeme zakládání přesunout na jiný den.
Pokud přesto požadujete, aby technik na Vaši stavbu přijel a kvůli nepřízni počasí nezaloží, dovolujeme si upozornit, že bude účtováno za každou započatou hodinu strávenou na cestě a stavbě 500 Kč bez DPH (605 Kč s DPH) a kilometrovné ve výši 5Kč/km bez DPH (6,05 Kč s DPH).


Každá započatá následující hodina nad rámec služby je zpoplatněna.

CENA:

bez DPH: 500 Kč
s DPH: 605 Kč

TN Stav
T&N stavební a obchodní s.r.o.
Rubešova 1179, 393 01 Pelhřímov
T: +420 777 209 696

O nás

T&N stav stavební a obchodní s.r.o. je menší společnost, o to větší důraz klademe na kvalitu, termínovou přesnost prováděných prací, včasnost a kompletnost dodávek včetně širokého spektra služeb se stavebnictvím souvisejících a tím i na spokojenost našich zákazníků. Věříme, že i Vy se budete s důvěrou obracet na nás.

© 2009-2019 T&Nstav stavební a obchodní s.r.o. | By ESHOP MASTER

HLEDAT